Indische
Harderwijkers

▲▲▲▲

OGB Design
Welkom Laatste Nieuws KUMPULAN Foto en Film Muziek Familie Albums Onze Veteranen Toen en Nu ... Historie Indische Cultuur Boeken Sociale Media Links Onze Nieuwsbrief Pasar Malam 2022 Contact
Onze Veteranen

DE INSCHEPING


"Het lijkt een heele toer om een paar duizend man in te schepen en toch is het dat niet. Menige Montessorischool mocht willen, dat de kindertjes zoo braaf en ordelijk binnen kwamen als de soldaten dat doen in een troepenschip. Alles gaat "vanzelf", d.w.z.: alles is zoo prima voorbereid en zoo helemaal op de practijk afgestemd, dat het den schijn wekt alsof er geen moeilijkheden aan verbonden zijn. Maar degenen, die met de inscheping zijn belast, weten maar al te goed hoeveel hoofdbrekens er aan het embarkeeren vooraf is gegaan. Hun taak wordt echter zeer vergemakkelijkt door de rustige houding en de goede discipline van de troep zelf. De inscheping is een voorbeeld van de degelijkheid van ons volkskarakter!


Als de trein aankomt bij de groote loods, dan flappen op commanda alle portieren open en komen de manschappen ordelijk de coupé's uit. Zij trekken eest lang den cantinewagen, waar hun een kop koffie en een koek wordt verstrekt. Dan volgt de opstelling in volgorde der appèllijsten. Rustig gaat het dan langs den inschepingsofficier, herkenbaar aan een rood-wit-blauwen armband, die op de hem door den Commandant verstrekte appèllijst de passeerenden afstreept en die u uw maaltijdenkaart verstrekt, waarop tevens staat aangegeven, in welk ruim ieder gelegerd wordt."


Terwijl een militaire kapel pittige marschen blaast, stroomt de groote loods geleidelijk leeg. Van te voren ingewijden, gerecruteerd uit de reeds minstens één dag eerder geëmbarkeerde bagageploeg, die de ruimbagage aanvoert, en den inschepingsofficier bijstaat, brengen u naar de legeringslaats en daar staat de "ruim-"-commandant al klaar om u op te vangen. Hij wijst u een plaats aan. Alle ondercommandanten gaan met hun onderdeel aan boord. Ge zult zelf merken hoe gesmeerd alles verloopt, men wordt meer geschoven dan dat men zelf schuift.


De ruimcommandant brengt u dan op de hoogte van de direct van kracht zijnde ordemartegelen, samengevat in het "Reglement van Orde". Voorts wijst hij u o.a. de plaats waar ge uw bagage kunt "stuwen"; hij zal u er op attent maken, dat nooit een kleedingstuk tegen den scheepswand mag rusten, die scheepswand "zweet" en het gevolg zou zijn, dat uw spullen vochtig werden. Volg zijn aanwijzingen precies op, want die worden niet gegeven om u te hinderen, maar juist om uw reis zoo geriefelijk mogelijk te maken. Een rijke ervaring met het troepenvervoer heeft heusch wel uitgewezen, wat practisch is en wat niet. Vertrouw dus op de gerechtvaardigheid van ieder bevel en gij zult er wel bij varen.

Pas als hij u loslaat kunt ge een verkenningstocht door het schip maken. De militaire politie is er natuurlijk voor om u gedurende dit onderzoek de noodige vaderlijke aanwijzingen te geven en het is wel van belang om deze aanwijzingen stipt op te volgen, want anders wordt de goede gang van zaken belemmerd." Zoo zijn b.v. op elk schip de brug, de bak en de 'kampanje' verboden terrein en is het niet geoorloofd, te klimmen in of te zitten op masten, tuig, boomen, reddingsbooten, enz. enz.

Wie eenmaal aan boord is "zit in het schuitje en moet meevaren". Het kan niet worden toegestaan, dat ge weer aan den wal gaat en daar is trouwens geen enkele reden voor, want daar staat toch niemand om afscheid van u te nemen. Dat hebt ge thuis al gedaan in een heel wat geschikter omgeving dan de drukke kade.


Tenslotte

Neem de douane-bepalingen stipt in acht. Met de visitatie loopt het wel los, maar wees voorzichtig! In de plunjezakken mogen zich alleen lijfgoederen en persoonlijke bezittingen bevinden en het is streng verboden om deviezen mee te nemen. Aan die deviezen zoudt ge ook weinig hebben, want er bestaat helaas geen gelegenheid om in de tusschenhavens te passagieren. Houd er rekening mee, dat de douane-beambten volkomen gerechtigd zijn om een onderzoek in te stellen en deze heeren beschikken over een zesde zintuig, zij hebben nl. een fijn gevoel voor het ontdekken van zondaars. Evenals bij het vertrek van een vliegtuig, kan er gedurende de inscheping geen verbinding bestaan tusschen militairen en personen aan den wal. De wereld bestaat nu eenmaal uit deviezeneilandjes en ieder dient te bedenken, dat hij zijn land benadeelt door clandestienen deviezenuitvoer en dat hij bovendien nog vies tegen de lamp kan loopen. Fatsoen en verstand gaan hier samen!


Medisch praatje

Gij vaart naar een tropisch land, naar een u onbekende wereld. Een wereld, die grooter gevaren voor de gezondheid oplevert dan in de gematigde luchtstreken het geval is. Laat u dit echter niet verontrusten. Wanneer ge bepaalde voorschriften in acht neemt en zoo hygiënisch mogelijk leeft, dan hebt ge niets te duchten, al is de kans op infecties dan ook grooter dan in Europa.

Het schip is een uitmuntende oefenschool in zindelijkheid, want op de beperkte woonruimte hebt ge een grootere voorzorg in acht te nemen dan elders. Wat ge eenmaal aan boord gewend zijt, kunt ge later in Indië voortzetten.


Het begint ermee, dat gij uw handen moet wasschen na het bezoek van de toiletten en voordat ge aan tafel gaat. Wie dit overdreven vindt of jongejuffrouwachtig, heeft nog nooit door een microscoop gekeken, meer willen wij er niet van zeggen. Wasch uw goed regelmatig, maar hang het niet te drogen voor de luchtverversching, daar anders de motor warm loopt en de heele "air-conditioning" in de soep gaat, tot nadeel van u en van uw kameraden. Wees hygiënisch op uw lichaam. Aan boord zijn waschbakken met zoetwater gedurende bepaalde uren van den dag. Ook kunt ge een zeewaterdouche nemen. Droog uw lichaam echter goed af en laat dit niet aan de zon over, daar kan uw huis op den duur niet tegen en de gevolgen van tropischen zonnebrand behooren niet tot de aangenaamste ervaringen des levens.


Gij gaat naar het land van "den koperen ploert", dat is het zonnetje tusschen de keerkringen. Wees voorzichtig met zonnebaden en volg steeds de voorschriften van den officier van gezondheid op. Wij waarschuwen u in uw eigen belang met den meesten nadruk tegen het onverstandig "genieten" van een zonnebad. Er bevindt zich aan boord in den regel geen kapper, zoodat het noodig is, dat ieder kort vóór zijn inscheping zijn coiffure zooveel mogelijk laat "kortwieken".


De Militaire Geneeskundige Dienst is aan boord meestal vertegenwoordigd door een dokter, een tandarts, een apotheker en geneeskundig hulppersoneel, die allen tot den vasten staf behooren, daarnaast zijn een of meer officieren van gezondheid van de ingescheepte onderdeelen bij den M.G.D. ingedeeld, die voor den geneeskundigen dienst van het onderdeel zorg dragen. Men is niet karig geweest met de ruimte, die voor den M.G.D. is afgestaan, zoo belangrijk acht men den gezondheidstoestand der opvarenden. Een ziekenrapport voor behandeling en onderzoek, een apotheek, een afdeeling voor laboratoriumonderzoek, een tandartsenlokaal, een "ziekenboeg" (hospitaal) en een isolatie-afdeeling. "Kwartierziek te bed" kent men aan boord niet. Alle liggende patiënten komen in de ziekenboeg. Er kunnen zelfs aan boord operaties worden verricht.


Meent ge een besmetting te hebben opgeloopen, geneer u dan niet, maar ga direct naar den dokter, loop er niet mee rond en laat er niet aan knoeien. Dit geldt voor alle besmettingen, maar vóór alles voor een besmetting met een geslachtsziekte; daar wordt u aan boord wel meer van verteld, daar juist in de tropen het besmettingsgevaar veel grooter is. Alleen een sterk moreel kan u behoeden voor uitspattingen, die u zoowel geestelijk als lichamelijk onnoembaar veel ellende kunnen veroorzaken. Volg dus de raadgevingen van den dokter en van den geestelijke op.

Een dokter is geen boeman voor wien ge bang moet zijn. Hij staat altijd klaar om u naar vermogen te helpen. Hebt ge bezwaren, die in de drukte van een ziekenrapport niet rustig besproken kunnen worden, vraag dan gerust of de dokter u op een kalmer tijdstip kan ontvangen, dan kunt ge rustig en vrijuit met hem pratn. Wanneer ge u weet aan te passen aan de bijzondere samenleving aan boord, dan kan voor u en voor uw kameraden de zeereis worden tot een prettigen en gezonden tocht, die goede en mooie herinneringen zal achterlaten."


Hygiëne in de Tropen

Wie prijs stelt op een zoo aangenaam mogelijk verblijf in de tropen en een gezond corpus, raden wij aan om terdege nota te nemen van onderstaande gedragsregels:

   a. Beddegoed, ook de klamboe, indien eenigszins mogelijk, dagelijks in de zon laten drogen.

   b. Kleeding, uitrusting, boeken, enz. minstens twee keer per week in de zon drogen. In den
   drogen tijd is zoowel voor beddegoed als voor de rest één keer per week zondroging voldoende.


En wees nu geen branie en denk niet, dat ge het beter weet

dan ervaren tropen-bewoners."


Bron: uit “Scheepspraet”